Polityka prywatności

Polityka prywatności

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 1. 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu internetowego TonaTuszu.pl jest TonaTuszu.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla m. st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000691418, NIP 5272818071, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN.

 

 1. 2. Punkt kontaktowy

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się z nami kontaktować w drodze listownej na adres TonaTuszu.pl sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@tonatuszu.pl.

 

 1. 3. Cel i podstawy przetwarzania danych

 

Realizacja twojego zapytania / żądania

Jeżeli zwróciłeś się do nas z jakimkolwiek zapytaniem w szczególności dotyczącym świadczonych przez nas usług lub oferty, telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem udostępnionego w ramach Serwisu formularza kontaktowego, podając nam dobrowolnie swoje dane identyfikacyjne czy kontaktowe (ewentualnie imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) lub inne informacje, będziemy przetwarzać podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym dla realizacji twojego żądania.

 

Usługa Chat

Kontakt z nami możliwy jest także za pośrednictwem usługi chatu osadzonego w Serwisie w ramach którego, przetwarzamy wszelkie dane jakie sam dobrowolnie nam udostępnisz. W takim wypadku będziemy przetwarzać podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym dla realizacji twojego żądania.

 

Konto Klienta

Rejestrując Konto Klienta, w toku rejestracji, podałeś nam dobrowolnie swoje dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail). Rejestracja Konta Klienta jest dobrowolna albowiem Serwis umożliwia dokonywanie zakupów także bez rejestracji Konta Klienta. W związku z faktem, że sam podejmujesz decyzję o rejestracji Konta Klienta, przetwarzać będziemy podane przez ciebie dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym do podjęcia działań na twoje żądanie.

 

Cele marketingowe

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych, które otrzymaliśmy od ciebie, bez konieczności uzyskiwania twojej odrębnej zgody, w celach marketingowych w tym przesłania ci informacji handlowych, dotyczących produktów i usług własnych (tj. TonaTuszu.pl), jako nasz prawnie uzasadniony interes. Jednakże twoja odrębna zgoda jest niezbędna, abyśmy mogli przesłać ci wskazane informacje handlowe za pośrednictwem udostępnionego przez ciebie adresu e-mail lub w drodze telefonicznej (rozmowy czy za pośrednictwem SMS). Zgodę taką możesz wyrazić przy okazji składania zamówienia w Serwisie lub w ramach ustawień Konta Klienta.

 

Realizacja zamówień / sprzedaż Produktów

Dane osobowe przekazane przez ciebie w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnym dla wykonania zawartej z tobą Umowy w tym w szczególności umożliwienia ci korzystania z Serwisu i jego usług, korzystania ze sklepu internetowego, składania i realizacji zamówień na Produkty w tym ich dostawy a także realizacji reklamacji.

 

Obowiązki Administratora

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Twoich danych także w zakresie realizacji przez Nas obowiązków związanych z rachunkowością oraz realizacją obowiązków podatkowych, do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. w celu niezbędnym dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Prawnie uzasadniony interes Administratora

TonaTuszu.pl przetwarza także twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w przypadkach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Owym prawnie uzasadnionym interesem jest w naszej ocenie:

 1. 1. monitorowanie aktywności Użytkowników w ramach Serwisu, obejmującej w szczególności: datę i czas logowania użytkowników, oznaczenie przeglądarki oraz danych identyfikujących urządzenie użytkownika.
 2. 2. prowadzenie badania satysfakcji i określania jakości świadczonych Usług,
 3. 3. zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług,
 4. 4. prowadzenie badań i analiz m.in. pod kontem usprawniania istniejących oraz tworzenia nowych funkcjonalności,
 5. 5. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,
 6. 6. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 7. 7. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Jeżeli poprosimy cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie w dodatkowych celach, niewskazanych w niniejszym dokumencie, zostaniesz przez nasz poproszony o wyrażenie takiej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku zaistnienia innych celów i podstaw przetwarzania, zobowiązujemy się do wypełnienia wobec ciebie stosownych obowiązków informacyjnych nałożonych przez przepisy RODO w tym w szczególności w zakresie obowiązku informacyjnego.

 

 1. 4. Skąd pozyskaliśmy twoje dane

Twoje dane otrzymaliśmy od ciebie w związku ze skierowaniem przez ciebie zapytania, złożeniem przez ciebie zamówienia w ramach Sklepu On-Line lub rejestracją Konta Klienta.

Jeżeli pozyskamy dane w sposób inny niż bezpośrednio od ciebie, poinformujemy cię o tym udzielając stosownych informacji zgodnie z art. 14 RODO.

 

 1. 5. Kategorie danych osobowych które przetwarzamy oraz wymóg lub dobrowolność ich podania

W zakresie związanym z realizacją następujących celów: realizacja twojego zapytania / żądania, cele marketingowe: sam inicjujesz działania oraz podajesz nam swoje dane w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Podanie danych jest dobrowolne jednakże abyśmy mogli odpowiedzieć na twoje zapytanie, powinieneś pozostawić dane pozwalające nam zrealizować tą czynność.

 

W zakresie usługi Konta Klienta, sam podejmujesz decyzję o rejestracji przy czym zakres danych które będziemy przetwarzać w związku z rejestracją jest tożsamy ze wskazanymi w formularzu zamówienia. Podanie danych jest dobrowolne tak samo jak rejestracja Konta Klienta, jednakże aby móc korzystać z funkcji Konta Klienta (np. automatyczne uzupełnianie danych) niezbędne jest zapisanie określonych danych.

W celu związanym z realizacją zamówień / sprzedaży Produktów w ramach sklepu internetowego (w tym składania i realizacji zamówień, rozliczenia i zapłaty za zamówienie, dokonania wysyłki, obsługi reklamacji) wymagamy podania następujących kategorii danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, firma), dane firmowe (nazwa, forma działalności, NIP, KRS, REGON, dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym lub CEiDG), dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny), dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), informacje dotyczące sposobu płatności, informacje dotyczące dostawy. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie będziesz lub nie chcesz nam podać wskazanych danych, nie będziemy mogli zawrzeć z tobą umowy sprzedaży Produktów.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie twoich danych jest dobrowolne.

Serwis w sposób automatyczny oznacza dane obligatoryjne, których podanie warunkuje realizację kreślonej usługi. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 1. 6. Odbiorcy danych

Odbiorcami twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które realizują na naszą rzecz usługę rozliczeń księgowych i podatkowych, usługi prawne, usługi informatyczne w tym w zakresie usługi utrzymania Serwisu, podmiotom które zapewniają wykonanie usług płatniczych, podmiotom realizującym dostawy Produktów, podmiotom zapewniającym środki komunikacji elektronicznej (w tym chat, mail) podmiotom realizującym usługi windykacyjne a także przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zapewniające realizację usług powiadomień SMS w razie wdrożenia takich rozwiązań.

 

Dbamy o to, aby przekazanie twoich danych dotyczyło wyłącznie zakresu związanego z zakresem usług świadczonych przez wskazane wyżej podmioty i tylko w niezbędnym zakresie, zgodnie z zasadą minimalizacji.

 

 1. 7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem poniższych wyjątków.

 

Narzędzie w postaci chatu, zapewniane jest przez LiveChat Inc, One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619. Informacje przekazywane w ramach czatu, mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych osobowych odbywać się będzie w oparciu o Program Tarcza Prywatności UE-USA natomiast przetwarzanie danych osobowych, następować będzie w oparciu o politykę prywatności LiveChat Inc (https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/#main).

 

 1. 8. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przekazane przez ciebie w związku z realizacją twojego zapytania / żądania przetwarzamy przez czas niezbędny dla jego realizacji (zależny od Twojego żądania).

Twoje dane osobowe przekazane nam w związku z utworzeniem Konta Klienta przechowujemy do chwili rezygnacji z tej usługi.

Twoje dane osobowe przekazane nam w celu realizacji zawartej z tobą umowy sprzedaży Produktów w ramach sklepu internetowego, przechowujemy przez okres wykonania zawartej z tobą Umowy (sprzedaży) a po jej zakończeniu do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy (najczęściej 3 lata) albo do dnia wygaśnięcia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym obowiązku przechowywania dokumentacji dla celów rachunkowości i podatkowych), w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

Twoje dane osobowe przekazane w celu realizacji usługi Newsletter i przesyłania informacji handlowych przechowujemy do momentu złożenia przez ciebie oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Dane osobowe użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Administrator uprawniony jest także do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających przez czas, niezbędny dla wygaśnięcia obowiązków związanych z zasadą rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych w związku z obowiązkiem udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez odpowiednie organy publiczne.

 

 1. 9. Twoje prawa

Przysługuje ci prawo do żądania od Administratora dostępu do treści twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych.

W przypadku, gdy przetwarzamy twoje dane na podstawie udzielonej przez ciebie zgody, przysługuje ci prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Przysługuje ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz sklep korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.