Regulamin zakupów

Regulamin zakupów

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu internetowego TonaTuszu.pl jest TonaTuszu.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, której akta rejestrowe prowadzone są w Sądzie Rejonowym dla m. st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000691418, NIP 5272818071, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN (zwany dalej Usługodawcą).
2. W niniejszym Regulaminie poprzez poniższe pojęcia rozumie się:
a) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu w tym osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (reprezentowana przez osobę fizyczną zgodnie z reprezentacją lub na podstawie upoważnienia), która za pośrednictwem Serwisu składa zamówienia oraz dokonuje zakupu Produktów;
b) Serwis – serwis internetowy opublikowany pod domeną tonatuszu.pl wraz ze sklepem internetowym, prowadzony przez Usługodawcę, prezentujący informacje, w tym informacje handlowe dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług, w szczególności w zakresie sprzedaży Produktów;
c) Produkt – rzeczy ruchome lub także usługi, dostępne w asortymencie Serwisu, prezentowane w ramach Serwisu i mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży;
d) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni oznaczonych jako „dni wolne od pracy” lub innym podobnym zwrotem, wskazane przez Usługodawcę w informacjach podanych w ramach Serwisu;
e) Konto Klienta – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi;
f) Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z treścią innych elektronicznych dokumentów, do których niniejszy Regulamin się odnosi;
g) Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Serwisu, przedmiotem której Użytkownik nabywa Produkty znajdujące się w ofercie handlowej zobowiązując się do zapłaty ich ceny;
h) Usługi – usługi świadczone w drodze elektronicznej za pośrednictwem Serwisu, wskazane w §1 ust. 4 Regulaminu;
i) Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej, składane za pośrednictwem udostępnionego Użytkownikowi formularza oraz dostępnych opcji wyboru, określające w szczególności: rodzaj Produktu, ilość, sposób zapłaty, sposób dostarczenia oraz dane kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu złożoną Usługodawcy przez Użytkownika;
j) Przedmiot Zamówienia – Produkty wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia;
k) Formularz Kontaktowy – formularz umieszczony w Serwisie, umożliwiający wysyłanie wiadomości elektronicznych do Usługodawcy z poziomu Serwisu;
l) Newsletter –usługa polegająca na przesyłaniu na wskazany przez Użytkownika adres e-mail informacji, w tym informacji handlowych, dotyczących usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej Usługodawcy;
m) Informacja handlowa – informacja handlową w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030);
n) Wyszukiwanie Danych – usługa polegająca na wyszukaniu w ramach Serwisu informacji, zawierających wskazane przez Użytkownika słowo lub słowa oraz wyświetlaniu Użytkownikowi wyników tego wyszukania;
o) Schowek – Usługa dostępna dla Użytkowników posiadających Konto Klienta, umożliwiająca zapisywanie ulubionych pozycji asortymentu sklepu internetowego, celem przyspieszenia składania zamówień w przyszłości.
3. Użytkownik korzystając z Serwisu oraz Usług, zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania treści niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu, świadczenie Usług w tym zawieranie Umów Sprzedaży, odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.
4. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące rodzaje usług w drodze elektronicznej:
a) składanie zamówień oraz sprzedaży Produktów,
b) usługa Konta Klienta,
c) usługa Newslettera,
d) usługa Wyszukiwania Danych,
e) usługa Formularza Kontaktowego
f) usługa ChatRoom.
5. Aktualne dane kontaktowe w tym adresy elektroniczne, publikowane są w Serwisie m.in. w zakładce „O Firmie” lub „Kontakt”.

§2 Korzystanie z Serwisu i Usług

 

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik zobowiązuje się do:
a) korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,
b) korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej w tym wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych),
c) powstrzymania się od działań mogących skutkować zakłóceniem funkcjonowania łączy, serwerów lub witryn internetowych,
d) dołożenia starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Użytkownika: wirusów komputerowych, spamu oraz innego rodzaju niepożądanych plików lub programów komputerowych.
3. W związku z korzystaniem z Usług, zakazuje się Użytkownikowi:
a) wykorzystywania Usług dla realizacji czynów zabronionych w tym przestępstw i wykroczeń, których znamiona opisane zostały w polskich przepisach prawa,
b) podejmowania przez Użytkownika prób uzyskania danych dostępowych lub osobowych innych Użytkowników,
c) podejmowania działań na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
d) wykorzystywania Usług dla rozsyłania Spamu lub innego szkodliwego oprogramowania jak również kodu źródłowego.
4. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, opublikowane są w Serwisie.
5. Aktualne informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, opublikowane zostały w Polityce prywatności.
6. Korzystając z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na zapis w ramach telekomunikacyjnego urządzenia końcowego którym się posługuje plików cookies oraz dostęp do nich, zgodnie z treścią informacji wskazanej w ust. 5. Wyrażenie przez Użytkownika zgody, cofnięcie zgody lub wprowadzenie ograniczeń w przetwarzaniu plików cookies, może być wyrażone za pomocą ustawień oprogramowania, w tym w szczególności przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
7. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności loginów i haseł do Konta Klienta. Użytkownik powinien w szczególności dbać o bezpieczeństwo transakcji online, na przykład unikając przekazywania komukolwiek swojego loginu i/lub hasła oraz regularnie zmieniać hasło.
8. Świadczenie Usług w zakresie składania Zamówień, prowadzenia Konta Klienta, Newsletter, Wyszukiwania Danych, Formularza Kontaktowego, ChatRoom następuje nieodpłatnie.

§3 Warunki świadczenia Usług – Rejestracja, Konto Klienta

 

1. Korzystanie z Serwisu oraz Usług, za wyjątkiem Usługi Konta Klienta, możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w Serwisie. Użytkownikiem zarejestrowanym jest Użytkownik, który posiada Konto Klienta. Dokonanie rejestracji Konta Klienta jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Rejestracja Konta Klienta umożliwia w szczególności optymalizację i przyspieszenie procedury składania Zamówień, sprawdzanie aktualnego stanu Zamówień, rejestracji oraz przetwarzania historii Zamówień, korzystania z usługi Schowka, zapisu i modyfikacji danych Użytkownika, w tym danych teleadresowych, hasła dostępu itp.
3. Rejestracja Konta Klienta może być dokonana poprzez kliknięcie przycisku Zarejestruj się lub dokonana przy okazji składania Zamówienia (opcja Kup zakładając konto).
4. W ramach procedury rejestracji, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny oraz potwierdza zapoznanie się z treścią wskazanych w formularzu dokumentów, w tym w szczególności Regulaminu. Dane których wprowadzenie jest niezbędne lub obowiązkowe, oznaczone zostały odpowiednio w treści formularza (np. czerwona gwiazdka). Użytkownik zobowiązany jest podać dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
5. W ramach procesu rejestracji, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem rejestracji – celem uwierzytelnienia adresu e-mail Użytkownik zobowiązany jest kliknąć na przycisk „Potwierdź Konto”, działanie to stanowi podstawę aktywacji Konta Klienta.
6. Świadczenie Usługi Konta Klienta rozpoczyna się z chwilą aktywacji Konta Klienta. Usługa Konta Klienta zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć Umowę w zakresie Usługi Konta Klienta bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych poprzez:
a) skorzystanie z opcji Usuń Konto dostępnej w Serwisie w zakładce Dane Użytkownika,
b) przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy wskazany w Serwisie oświadczenia wyrażającego wolę rezygnacji z Usługi Konta Klienta.

§4 Warunki świadczenia Usług – Newsletter, Wyszukiwanie Danych, Formularz Kontaktowy, ChatRoom

 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usług takich jak Newsletter, Wyszukiwane Danych, Formularz Kontaktowy, ChatRoom, ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
2. Świadczenie Usługi Newsletter ma charakter ciągły i rozpoczyna się z chwilą złożenia przez Użytkownika dyspozycji subskrypcji Newsletter wyrażonej w trakcie składania Zamówienia, w trakcie Rejestracji Konta Klienta lub poprzez zmianę ustawień Konta Klienta w formie zaznaczenia odpowiedniego pola (Twoje Konto -> Newsletter). Umowa w zakresie świadczenia Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony. Korzystając z Newslettera Użytkownik godzi się na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym. W ramach Usługi Newsletter Usługodawca przesyłać będzie informacje, w tym informacje handlowe w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres skrzynki elektronicznej.
3. Użytkownik może w dowolnej chwili wypowiedzieć umowę w zakresie Usługi Newsletter bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tym związanych poprzez:
a) kliknięcie w hiperłącze znajdujące się w każdej wiadomości Newsletter oznaczone [Rezygnacja z subskrypcji Newslettera],
b) zmianę ustawień dotyczących Newsletter w konfiguracji Konta Klienta (Twoje Konto -> Newsletter).
4. Świadczenie Usługi Wyszukiwania Danych wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie oznaczonego zwrotem Szukaj lub znakiem lupy. Świadczenie Usługi Wyszukiwania Danych rozpoczyna się z chwilą wpisania przez Użytkownika szukanego słowa lub słów oraz kliknięcia przez Użytkownika przycisku Szukaj. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po jej zrealizowaniu tj. wyświetleniu wyników wyszukiwania. Użytkownik uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z Usługi.
5. Świadczenie usług zapewniających kontakt z Usługodawcą tj. Formularza Kontaktowego oraz ChatRoom wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie. Świadczenie Usługi Formularza Kontaktowego oraz ChatRoom rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku WYŚLIJ. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Usługi tj. przesłaniu wiadomości do Usługodawcy lub po zakończeniu komunikacji. Użytkownik uprawniony jest do wielokrotnego korzystania z Usługi.
6. Korzystanie z Usługi Formularza Kontaktowego wymaga podania przez Użytkownika danych, pozwalających na kontakt z imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. Podanie danych jest dobrowolne w tym dopuszcza się podanie danych anonimowych, jednakże w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, niezbędne jest podanie przynajmniej takich danych aby Usługodawca mógł udzielić odpowiedzi.

§5 Produkty i Usługi

 

1. Wszystkie Produkty, których nabycie umożliwione jest poprzez Serwis, są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych, za wyjątkiem przypadków, w których opis wyraźnie stanowi inaczej.
2. Zawartość Serwisu w tym informacje o Produktach, Usługach i cenach nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie informacji dotyczących Produktów, w tym zakresu prezentowanych Produktów, ich dostępności, cen, kosztów transportu oraz przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiany wskazane w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
4. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego i przeznaczone są do sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Usługodawca może wprowadzić ograniczenia w zakresie możliwości nabycia Produktów lub Usług. W przypadku wprowadzenia ograniczeń wskazanych w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące ograniczenia wyświetlane są w opisie Produktu.

§6 Regulacje dotyczące cen

 

1. Ceny Produktów wskazane w Serwisie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. obejmują podatek VAT. Cena nie obejmuje cła lub innych stosownych podatków, które mogą być naliczone w związku ze sprzedażą Produktu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w tym Unii Europejskiej.
2. Ceny Produktów lub Usług wskazane w Serwisie nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy ustalany jest po uwzględnieniu wybranej przez Użytkownika opcji dostawy i podawany do informacji Użytkownika na etapie składania zamówienia, w tym przed związaniem Umową.
3. Całkowita Wartość Zamówienia obejmuje Cenę Produktu, koszty dostawy oraz inne koszty naliczone w związku ze sprzedażą Produktu.
4. Usługodawca uprawniony jest w każdej chwili do dokonania zmian cen lub innych opłat wskazanych w Serwisie, jednakże zmiany te nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przez Użytkowników przed wprowadzeniem tych zmian.
5. Usługodawca może objąć wskazane Produkty promocją, limitując liczbę sztuk Produktu nią objętą. W takim wypadku Zamówienia realizowane będą według kolejności składania Zamówień aż do wyczerpania limitu Produktów.

§7 Składanie zamówienia

 

1. Przedmiotem Zamówienia są Produkty prezentowane w Serwisie oznaczone jako dostępne (zielony znak ). Nabycie produktów oznaczonych jako niedostępne (zielony znak ) możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy przy uwzględnieniu terminu i kosztów pozyskania Produktu.
2. Do składania Zamówień zakupu Produktów w Serwisie uprawniona jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku osoby fizycznej, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.
3. Usługodawca nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych Użytkowników czy zgodności podanych przez nich danych ze stanem faktycznym. Jeżeli osoba nie posiadająca choćby ograniczonej zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt poprzez Serwis, osoby które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za jej zamówienie oraz zapłatę ceny, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Serwis umożliwia składanie zamówień przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu przy czym przetwarzanie i realizacja zamówień następuje w Dni Robocze w godzinach od 9.00 do 16.00.
5. Zamówienia złożone poza Dniami Roboczymi a także złożone po godzinie 14.00 danego Dnia Roboczego będą realizowane nie wcześniej niż w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało faktycznie złożone.
6. W ramach procedury składania zamówienia Użytkownik określa przy pomocy udostępnionych formularzy lub opcji wyboru szczegóły dotyczące Zamówienia m.in. rodzaj zamówionego Produktu, ilość, sposób płatności, miejsce dostawy, sposób dostawy. Pola formularzy, które należy uzupełnić, aby zakończyć procedurę zamówienia, zostaną oznaczone czerwoną gwiazdką (*). Podanie danych obligatoryjnych jest dobrowolne, jednakże w zależności od wybranej opcji dostawy, może być konieczne dla złożenia oraz realizacji Zamówienia.
7. Przed złożeniem zamówienia Użytkownikowi prezentowane są zbiorczo informacje dotyczące Zamówienia umożliwiając Użytkownikowi weryfikację poprawności oraz kompletności Zamówienia, a w razie takiej konieczności – wprowadzenie zmian.
8. W celu zakończenia procedury składania zamówienia należy zaznaczyć co najmniej zapoznanie się i akceptację treści Regulaminu oraz oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kliknąć przycisk Zapłać, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty nabycia Produktów wskazanych w Zamówieniu oraz przyjęciem obowiązku zapłaty, zgodnego z treścią złożonego Zamówienia (Złożenie Zamówienia).

§8 Warunki dostawy

 

1. Produkty objęte Zamówieniem dostarczane są na adres wskazany w Zamówieniu.
2. Dostawa Produktu dokonywana jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Dostawa odbywa się w dni robocze na adres wskazany w zamówieniu. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania.
3. Orientacyjne terminy dostaw uzależnione są od dokonanego wyboru miejsca dostawy, metody dostawy i wynoszą od 2 do 14 dni roboczych. Orientacyjne terminy dostawy oraz koszty dostawy, w zależności od wybranej opcji dostawy, wskazane zostały w Serwisie.
4. Koszt dostawy ponosi w całości Użytkownik. Składając zamówienie Użytkownik dokonuje akceptacji kosztów dostawy, które doliczane są do wartości zamówienia zgodnie z wybraną opcją dostawy.
5. Odbierając Przedmiot Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka lub Produkt nie posiadają uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy Przedmiot Zamówienia jest zgodny z Potwierdzeniem Zamówienia.
6. W przypadku niedostarczenia Przedmiotu Zamówienia, braków lub innych błędów, odbiorca winien powiadomić o tych okolicznościach Usługodawcę.
7. Terminy dostawy rozpoczynają się z chwilą wysłania pocztą elektroniczną Potwierdzenia Zamówienia.

§9 Zapłata za Produkt

1. Płatność następuje według jednego z poniższych sposobów:
a) płatność on-line poprzez serwis DotPay lub iMoje (m.in. przelew elektroniczny, płatność kartą, płatność BLIK),
b) płatność przelewem.
2. W przypadku wyboru płatności on-line oraz płatności przelewem, Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych. Jeżeli nie dokonano zapłaty w całości w wyżej wymienionym terminie zamówienie podlega anulowaniu. Produkt wysłany zostanie dopiero po potwierdzeniu zapłaty Całkowitej Wartości Zamówienia (§6 ust. ust. 3).
3. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek Usługodawcy lub uzyskania przez Usługodawcę informacji od podmiotu trzeciego obsługującego płatności on-line, o dokonanej zapłacie za Przedmiot Zamówienia.
4. W przypadku płatności on-line obsługę płatności zapewnia serwis transakcyjny DotPay oferowany przez DotPay Spółka Akcyjna, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860, REGON 240770255, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, numer 0000296790, wysokość kapitału zakładowego 4.000.000 złotych, wysokość kapitału wpłaconego 4.000.000 złotych. Aktualne możliwe formy płatności elektronicznych określone są dla usługi DotPay na stronie www.dotpay.pl. System płatności iMoje obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
5. Ewentualne koszty w tym opłaty bankowe związane z wybranym sposobem płatności obciążają Użytkownika.
6. Informacja o Całkowitej Wartości Zamówienia, która obejmuje sumaryczną cenę Produktów lub Usług oraz koszty dostawy, jest prezentowana w Serwisie w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia.


§10 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Po Złożeniu Zamówienia, Usługodawca weryfikuje możliwość jego wykonania oraz okoliczność dokonania płatności związanych z realizacją Zamówienia.
2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji potwierdzane jest w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od dnia Złożenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail stanowiącej Potwierdzenie Zamówienia.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Zamówienie nie może być zrealizowane w całości, części lub w określonym terminie, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefoniczną, w możliwie najkrótszym terminie, o zaistniałej okoliczności, a także o aktualnych możliwościach i zakresie jego realizacji.
4. Wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, Użytkownik zostanie poinformowany o możliwości anulowania Zamówienia lub akceptacji realizacji Zamówienia na zmienionych warunkach. W przypadku braku informacji ze strony Użytkownika w terminie 7 dni od jego przesłania, Zamówienie zostanie w całości anulowane.
5. W przypadku ustalenia z Użytkownikiem nowych warunków Zamówienia, Usługodawca potwierdza jego realizację na warunkach ustalonych z Użytkownikiem w sposób wskazany w ust. 2.
6. Z chwilą doręczenia Potwierdzenia Zamówienia na adres skrzynki elektronicznej Użytkownika, zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2, zawierana jest umowa sprzedaży Produktu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w złożonym Zamówieniu. Umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym dokonania zapłaty Całkowitej Wartości Zamówienia.
7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie we wskazanej w ust. 2 wiadomości elektronicznej Potwierdzenia Zamówienia.
8. Usługodawca może wstrzymać się z realizacją Zamówienia, a w dalszej kolejności odstąpić od jego realizacji w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, po złożeniu przez Usługodawcę oświadczenia o Potwierdzeniu Zamówienia, w przypadkach:
a. incydentu związanego z płatnością tj. wykroczenia lub przestępstwa a także próby ich popełnienia w związku z korzystaniem z Serwisu lub dokonywaną płatnością (np. podrobienie potwierdzenia zapłaty, wykorzystanie nielegalnie zdobytych numerów kart kredytowych czy danych dostępowych do rachunków bankowych) w przypadku, gdy Usługodawca uzyska takie informacje od instytucji finansowych lub organów śledczych,
b. podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych, uniemożliwiających dokonanie doręczenia Produktu.

§ 11 Gwarancja i rękojmia

 

1. W przypadku objęcia Produktu gwarancją, dokument gwarancji dostarczony zostanie wraz z Produktem. W zakresie wskazanych Produktów, dokument gwarancji może być także opublikowany w ramach Serwisu.
2. Gwarancja może być udzielana przez producenta Produktu lub przez Usługodawcę.
3. W przypadku przyjęcia przez Usługodawcę odpowiedzialności z tytułu gwarancji na Produkty, prawa i obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji określone zostaną w osobnym dokumencie opublikowanym w ramach Serwisu, przy czym gwarancja obejmować będzie wyłącznie Produkty, w stosunku do których poczyniono stosowne zastrzeżenie, że objęty jest Gwarancją Usługodawcy.
4. Do zgłoszeń dotyczących rękojmi lub gwarancji stosuje się przepisy dotyczące reklamacji w zakresie w jakim nie uchybiają one przepisom bezwzględnie obowiązującym (w szczególności w zakresie zakresu oraz terminów).

§ 12 Reklamacje

 

1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług, a w szczególności działania Serwisu, obsługi czy realizacji Zamówień, niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy Sprzedaży, a także wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Użytkowniku, pod tym pojęciem rozumie się także inne osoby, uprawnione do złożenia reklamacji, w szczególności podmioty, które w związku z działaniami Użytkownika dokonały nabycia Produktów.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Reklamacje składane mogą być w następującej formie:
a) elektronicznej na adres: rma@tonatuszu.pl.
b) pisemnie na adres: TonaTuszu.pl Sp. z o.o., Dział Reklamacji, ul. Bodycha 97, 05-820 Reguły.
c) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
3. Reklamacje dotyczące wad Produktów, powinny być złożone w formie pisemnej i przesłane wraz z wadliwym Produktem na adres: TonaTuszu.pl Sp. z o.o., Dział Reklamacji, ul. Bodycha 97, 05-820 Reguły. Usługodawca może zobowiązać się do zorganizowania odbioru reklamowanego Produktu wraz z reklamacją od Użytkownika.
4. Celem przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje:
a) numer oraz data Zamówienia,
b) dane Użytkownika / kupującego,
c) przedmiot reklamacji, w tym wskazanie Produktu, którego dotyczy reklamacja,
d) wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację, w tym rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości a także pozostałe informacje istotne z uwagi na zgłaszaną reklamację,
e) adres poczty elektronicznej, na który ma być przesłana informacja dotycząca rozstrzygnięcia reklamacji.
5. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawierało informacji pozwalających na rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wezwie do uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania.
6. Reklamowany Produkt powinien być dostarczony w odpowiednim opakowaniu gwarantującym, że nie zostanie on uszkodzony podczas transportu.
7. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania.
8. Użytkownik poinformowany zostanie o rozpoznaniu reklamacji w formie elektronicznej, a jeżeli doręczenie reklamacji w ten sposób nie będzie możliwe, w formie pisemnej na adres zamieszkania/ siedziby/korespondencyjny wskazany przez składającego reklamację.
9. Uznając reklamację za zasadną Usługodawca każdorazowo zastrzega sobie prawo do wyboru sposobu zadośćuczynienia roszczeniu wynikającego z reklamacji.

§ 13 Odstąpienie

 

1. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie w stosunku do Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Z 2014r. Poz. 121), który zawarł Umowę przy wykorzystaniu Serwisu. W ramach niniejszego paragrafu Użytkownik zwany jest także konsumentem.
2. Użytkownik zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) może odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Pouczenie o prawie odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia, które ponosi Użytkownik, dostępne jest w Serwisie,
3. Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest w Serwisie z zastrzeżeniem, że korzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży informując Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego w dowolnej formie w tym w szczególności wraz ze zwracaną rzeczą. W celu przyśpieszenia załatwienia sprawy zaleca się zaleca się przesłanie tego oświadczenia w formie elektronicznej na adres rma@tonatuszu.pl.
6. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu, prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu w formie elektronicznej – wiadomość elektroniczna.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Umowa ta uważana jest za niezawartą. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu złożone zostało zanim Usługobiorca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. W przypadku odstąpienia, Użytkownik ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Użytkownik przekaże lub wyśle Produkty przed upływem 14 – dniowego terminu na adres wskazany w par. 12 pkt. 3 z dopiskiem Odstąpienie.
9. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Przedmiotu Zamówienia związanego z odstąpieniem.
10. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności w tym koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia.
11. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu Zamówienia inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany w Serwisie, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
13. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie lub dostarczenia dowodu odesłania Produktów, których dotyczy odstąpienie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14. W związku z prawem odstąpienia Usługodawca informuje, że Użytkownik ma prawo korzystania z Produktów jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania i ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument uprawniony jest zatem do korzystania z Produktów w takim zakresie, w jakim byłby uprawniony do tego kupując dany Produkt w sklepie stacjonarnym. Zapis dotyczy w szczególności kwestii związanych z otwarciem hermetycznych opakowań czy normalnym korzystaniem z Produktu.
15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 14 Odpowiedzialność Usługodawcy

 

1. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych jak i prawnych. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy Użytkownika, w tym osoby, za którą Użytkownik odpowiada.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
b) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła i loginu Użytkownika z winy Użytkownika,
c) bezprawne działania osób trzecich, polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe,

§ 15 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 

1. W celu korzystania z Serwisu, w tym zapewnianych przez Serwis usług oraz funkcjonalności, a także do składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie sprzętu komputerowego lub innego urządzenia multimedialnego z oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem (w szczególności graficzna przeglądarka internetowa), zapewniający dostęp do Internetu oraz uruchomienie przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Firefox (wersja bieżąca), Opera (wersja bieżąca), Chrome (wersja bieżąca); obsługa Cookies i Java Script oraz minimalną rozdzielczość monitora 1024 x 768.
b) posiadanie urządzenia mobilnego z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz posiadanie aplikacji służącej do przeglądania stron internetowych dedykowanej dla określonego systemu mobilnego (wersje fabryczne zaktualizowane do najnowszej wersji wskazanych systemów zainstalowane na urządzeniach mobilnych, zawierają preinstalowane wersje aplikacji – przeglądarek internetowych np. safari (IOS) chrome (Android), Internet Explorer (Windows Phone).
2. W przypadku kontaktu telefonicznego, wymagane jest posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów.
3. Do odbierania wiadomości elektronicznych wymagane jest posiadanie konta e-mail.
4. Do odczytu danych zapisanych w formacie PDF wykorzystać można program komputerowy Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/pl/reader/.
5. W celu zabezpieczenia poufności danych przesyłanych pomiędzy systemami teleinformatycznymi Użytkownika oraz Usługodawcy, dane chronione są poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL), opartego o algorytm RSA z kluczem publicznym oraz RC4 z kluczem prywatnym do 128 bitów.

§ 16 Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 

1. Spór cywilnoprawny dotyczący w szczególności Usługi lub Umowy Sprzedaży może być rozstrzygnięty w drodze postępowania sądowego, a także w drodze pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Usługodawcą,
b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
3. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, roszczeń wynikających z Umowy, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
4. Drogę postępowania reklamacyjnego w przypadku, o którym mowa w ust. 3 uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została uwzględniona lub Usługodawca nie wykonał obowiązków wynikających z uznanej reklamacji.
5. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
6. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
7. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
8. Konsument może także uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl.
9. Niezależnie od wskazanych powyżej sposobów rozstrzygania sporów, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 17 Przepisy końcowe

 

1. Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie Serwisu. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie w pliku PDF.
2. Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są w danym przypadku sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie.
4. Poszczególne tytuły paragrafów zastosowano w Regulaminie jedynie dla przejrzystości i nie mają one wpływu na interpretację umowy.
5. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień.
6. Niniejszy Regulamin ustalony został na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
8. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmian Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie znajdują zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany Regulaminu.
9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 marca 2019 r.

Wzór odstąpienia od umowy

Nasz sklep korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.